Bản tin thuế tháng 7 năm 2018

Dowload

BẢN TIN THUẾ THÁNG 07 NĂM 2018
 

Kính gửi: Quý Khách hàng !

 DONG BAC Consulting gửi quý khách hàng bản tin thuế tháng 07/2018 với các nội dung sau: 

 
 

A. VĂN BẢN HƯỚNG DẪN
  1. THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

1. Công văn số 2087/TCT-KK ngày 29/05/2018 khai thuế GTGT đối với Chi nhánh khác tỉnh, thành phố với trụ sở chính
 
- Trường hợp chi nhánh, đơn vị trực thuộc ở địa phương cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác nơi Công ty có trụ sở chính thì thực hiện nộp hồ sơ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chi nhánh. Chi nhánh thuộc trường hợp khai thuế GTGT riêng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế thì xác định phương pháp tính thuế của Chi nhánh theo phương pháp tính thuế của Công ty theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 3, 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC. Nếu chi nhánh, đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai, nộp thuế tập trung tại trụ sở chính của Công ty.
- Trường hợp Công ty có cơ sở sản xuất trực thuộc thì Công ty thực hiện đăng ký, kê khai, nộp thuế GTGT theo hướng dẫn tại điểm d, khoản 1 , Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.
 
2. Công văn số 2103/TCT-CS ngày 30/05/2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với tài nguyên, khoáng sản
 
Từ ngày 01/07/2016 đến trước ngày 01/02/2018, trường hợp, sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản đã qua chế biến thành sản phẩm khác hoặc sản phẩm xuất khẩu là hàng hóa được sản xuất từ tài nguyên, khoáng sản thì doanh nghiệp thực hiện tính tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng chi phí năng lượng trên giá thành sản xuất sản phẩm để xác định thuế GTGT cho phù hợp.
Trường hợp, tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên thì sản phẩm xuất khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Trường hợp, tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng chi phí năng lượng chiếm dưới 51% giá thành sản phẩm thì sản phẩm xuất khẩu này thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% nếu đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại điểm c, khoản 2 Điều 12 Luật số 13/2008/QH12.
Từ ngày 01/02/2018, chính sách thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm xuất khẩu là hàng hóa được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ.
3. Công văn số 2104/TCT-CS ngày 30/05/2018 về việc áp dụng chính sách thuế giá trị gia tăng tại Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam
 
Sản phẩm sữa tươi sống được xác định là sản phẩm chưa chế biến thành sản phẩm khác hoặc mới qua sơ chế thông thường do cơ sở tự chăn nuôi, sản xuất bán ra thì thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng. Sản phẩm sữa tươi thanh trùng, sữa tươi tiệt trùng, sữa chua (được chế biến từ sữa tươi sống) là sản phẩm đã chế biến thành sản phẩm khác thuộc đối tượng chịu thuế GTGT thuế suất 10%.
Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT không được khấu trừ. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuê GTGT được khấu trừ toàn bộ.
Theo trình bày của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 12386/CT-TTHT ngày 14/12/2017: các Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Bò sữa trực thuộc Công ty mẹ - Công ty Cổ phần sữa Việt Nam là doanh nghiệp hạch toán độc lập có tư cách pháp nhân riêng thì khi bán hàng hóa, dịch vụ các Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Bò sữa thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định. Do đó, đề xuất của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc các Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Bò sữa nêu trên thực hiện kê khai, khấu trừ thuế GTGT như cơ sở sản xuất kinh doanh tổ chức sản xuất khép kín, hạch toán tập trung là không phù hợp.
 
4. Công văn số 2165/TCT-CS ngày 04/06/2018 về thuế GTGT đối với hoạt động gia công nuôi cá
 
Trường hợp Công ty cổ phần thủy sản Trường Giang có ký hợp đồng gia công nuôi cá số BO4/001/HĐGC-HSVL ngày 01/3/2017 với Chi nhánh công ty TNHH TM DV Hồng Sen tại Vĩnh Long. Theo nội dung hợp đồng, Chi nhánh công ty TNHII TM DV Hồng Sen tại Vĩnh Long (bên đặt gia công): chịu chi phí thức ăn, ao nuôi cá. Công ty cổ phần thủy sản Trường Giang (bên nhận nuôi gia công): chịu mọi chi phí có liên quan đến hoạt động gia công nuôi cá như cá giống, thuốc trị bệnh, tiền điện, chi phí liên quan đến quá trình nuôi (trừ thức ăn cho cá). Khi thu hoạch cá, Công ty cổ phần thủy sản Trường Giang nhận tiền dịch vụ gia công nuôi cá từ Chi nhánh công ty TNHH TM DV Hồng Sen thì tiền công nuôi cá nhận từ Chi nhánh công ty TNHH TM DV Hồng Sen thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.
 
5. Công văn số 2171/TCT-CS ngày 04/06/2018 về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với dịch vụ cho thuê máy chủ
 
Trường hợp công ty cung cấp dịch vụ cho thuê máy chủ cho khách hàng ở Hàn Quốc và máy chủ được đặt tại công ty (Việt Nam) thì dịch vụ này không được coi là dịch vụ xuất khẩu và thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.
 
6. Công văn số 2420/TCT-CS ngày 19/06/2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng
 
Tổng Cục Thuế yêu cầu Cục Thuế tỉnh Tây Ninh căn cứ tình hình thực tế tại Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ chăn nuôi Minh Thành để xử lý việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư trang trại khép kín để cho thuê của doanh nghiệp theo quy định.
 
 
      II. THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
1. Công văn số 2465/TCT-TNCN ngày 20/06/2018 về thuế TNCN đối với thu nhập của cá nhân không cư trú
 
Trường hợp của VPĐD WWF ký hợp đồng với cá nhân nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam để thực hiện việc khảo sát tại nước ngoài cho dự án "nghiên cứu việc bảo vệ nguồn nước và năng lượng tại Thái Lan, Lào, Campuchia"; trường hợp Trung tâm Vệ tinh Quốc gia (nay là Trung tâm Vũ trụ Việt Nam) thuê cá nhân người nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam để thực hiện việc thu thập dữ liệu tại Philippines thì thu nhập của các cá nhân đó thuộc diện phải chịu thuế TNCN tại Việt Nam do đã đáp ứng các điều kiện sau:
- Mặc dù cá nhân không hiện tại Việt Nam nhưng công việc mà cá nhân thực hiện phát sinh tại Việt Nam nên thu nhập mà cá nhân nhận được từ công việc đó được xác định là thu nhập phát sinh tại Việt Nam.
          - Khi áp dụng các nguyên tắc của Hiệp định tránh đánh thuế hai lần thì VPĐD WWF và Trung tâm Vệ tinh Quốc gia là đối tượng cư trú tại Việt Nam đồng thời được xác định là chủ lao động thực sự của cá nhân vì đã đáp ứng các điều kiện theo quy định như: là đối tượng có quyền đối với sản phẩm và dịch vụ do cá nhân tạo ra, là đối tượng đưa ra hướng dẫn, có quyền kiểm soát và chịu trách nhiệm về địa điểm lao động của cá nhân.
 
 
III. THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
 
1. Công văn số 2301/TCT-CS ngày 11/06/2018 về chứng từ thanh toán qua ngân hàng
 
Căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên thì chỉ có “trường hợp phía nước ngoài (bên nhập khẩu) uỷ quyền cho bên thứ ba là tổ chức, cá nhân ở nước ngoài thực hiện thanh toán; bên thứ ba yêu cầu tổ chức ở Việt Nam (bên thứ tư) thanh toán bù trừ công nợ với bên thứ ba bằng việc thực hiện thanh toán qua ngân hàng số tiền bên nhập khẩu phải thanh toán cho cơ sở kinh doanh Việt Nam xuất khẩu mới được coi là thanh toán qua ngân hàng và được chấp thuận khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá xuất khẩu.
Tuy nhiên, theo phản ánh của Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng tại công văn số 1195/CT-KK ngày 23/11/2017 nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần thực phẩm Sao Ta xuất khẩu 1 lô hàng trị giá 26.611,2 USD cho Gooman Premier Partners Co.LTD (trụ sở tại Hàn Quốc), lô hàng đã thực xuất và được thông quan ngày 27/6/2017, việc thanh toán được bên nhập khẩu là Gooman Premier Partners Co. Ltd uỷ quyền cho bên thứ ba là Ngân hàng TNHH một thành viên Shinhan tai Việt Nam thanh toán cho bên xuất khẩu là Công ty cổ phần thực phẩm Sao Ta theo thoả thuận tại Phụ lục hợp đồng giữa hai bên thì hình thức thanh toán này là chưa phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên.
 
2. Công văn số 2303/TCT-CS ngày 11/06/2018 về hóa đơn, chứng từ hỗ trợ khuyến mãi khách hàng.
Trường hợp Công ty hữu hạn chế tạo công nghiệp và gia công chế biến hàng xuất khẩu Việt Nam VMEP (Công ty) có thực hiện chương trình hỗ trợ khách hàng khi đến đại lý của Công ty mua xe thì khi thực hiện chi trả tiền hỗ trợ khách hàng thông qua đại lý, Công ty lập chứng từ chi tiền, đồng thời bên nhận tiền là đại lý căn cứ nội dung thu để lập chứng từ thu theo quy định. Các khoản chi hỗ trợ khách hàng thông qua các đại lý của Công ty nêu trên được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định.
 
3. Công văn số 2512/TCT-CS ngày 22/06/2018 về việc tính vào chi phí hợp lý đối với khoản thuế TNCN nộp thay
 
Công ty có quy định rõ việc nộp thay thuế TNCN cho người trúng thưởng trong các thể lệ chương trình khuyến mại đăng ký với Sở Công thương/Bộ Công thương. Theo đó, trường hợp nếu chương trình khuyến mại của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật về thương mại, thực tế Công ty có nộp thay phần thuế TNCN của các cá nhân trúng thưởng đồng thời giá trị mà người trúng thưởng nhận được không bao gồm phần thuế TNCN do Công ty cam kết nộp thay; Công ty có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định thì Công ty được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản chi nộp thay thuế TNCN cho cá nhân trúng thưởng nêu trên.
 
 
 
IV. THUẾ NHÀ THẦU
 
1. Công văn số 2096/TCT-DNL ngày 30/05/2018 chính sách thuế nhà thầu tại kho ngoại quan xăng dầu Vân Phong
 
Trường hợp các doanh nghiệp nước ngoài thuê kho ngoại quan Vân Phong để lưu kho, thực hiện các hoạt động pha chế, chuyên loại xăng dầu,... nhằm mục đích bán hàng vào nội địa, chuyển quyền sở hữu hoặc bán xuất khẩu thì các doanh nghiệp này được xác định là tiến hành hoạt động kinh doanh thông qua một cơ sở thường trú tại Việt Nam (cụ thể là kho ngoại quan Vân Phong).
Thuế TNDN của NTNN phải nộp - Lợi nhuận ròng của NTNN x Thuế suất thuế TNDN (Trong đó: Lợi nhuận ròng của NTNN = Phụ phí thị trường tại Kho ngoại quan Vân Phong - Chi phí vận chuyển của NTNN - Chi phí thuê kho).
 
 
V. THUẾ TÀI NGUYÊN
 
1.Công văn số 2043/TCT-CS ngày 28/05/2018 về thuế tài nguyên đá làm vật liệu xây dựng thông thường
 
- Trường hợp đá khai thác sau nổ mìn, được phân loại theo sản lượng của từng loại đá như: đá hộc, đá dăm các loại và được bán ra thì áp dụng giá bán đơn vị của từng loại đá để xác định giá tính thuế tài nguyên cho toàn bộ sản lượng đá cùng loại thu được trong kỳ (gồm: Sản lượng đá sau khai thác thu được qua phân loại và sản lượng đá đưa vào xay nghiền thu được trong kỳ, không phân biệt đã tiêu thụ hết hay tồn kho), nhưng không được thấp hơn giá tính thuế tài nguyên đơn vị của mỗi loại đá do UBND cấp tỉnh quy định.
- Trường hợp đá khai thác sau nổ mìn, được đưa vào xay, nghiền, phân loại sản phẩm đá các ly (đá dăm các loại) mới bán ra thì áp dụng giá bán đơn vị của từng loại đá bán ra để xác định giá tính thuế tài nguyên cho sản lượng từng loại đá thu được qua xay, nghiền, phân loại, nhưng không được thấp hơn giá tính thuế tài nguyên đơn vị của mỗi loại đá do UBND cấp tỉnh quy định.
 
 
Trên đây là những thông tin cập nhật những văn bản quy phạm pháp luật mới nhất về thuế và kế toán của DONG BAC Consulting, nội dung dưới dạng tóm tắt cho những tình huống chung và không dùng để thay thế lời khuyên cho những tình huống cụ thể phát sinh tại đơn vị.  Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu quý Công ty muốn tư vấn thêm về việc áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật có trong bản cập nhật này để nâng cao chất lượng công tác quản trị doanh nghiệp.
 
 Bài viết cùng chuyên mục

Đối tác
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THUẾ-TÀI CHÍNH ĐÔNG BẮC
Địa chỉ : P 102, tòa nhà DN5B, Khu CC Quang Minh, P.Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Điện thoại 02046 506 969 -  Fax: 02046 506 969
Website: tuvandongbac.com.vn  -   Email: taxdongbac@gmail.com
 
 

Copyright @ 2008 Dong Bac Consulting