Bản tin thuế tháng 10 năm 2018

Bản tin thuế tháng 10 năm 2018

BẢN TIN THUẾ THÁNG 10 NĂM 2018


A.NGHỊ ĐỊNH, QUYẾT ĐỊNH.
I. Nghị định.
Ngày 12/9/2018 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 119/2018/NĐ-CP Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.
Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 11 năm 2018. Trong thời gian từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 đến ngày 31 tháng 10 năm 2020, các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vẫn còn hiệu lực thi hành.
Theo đó, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải hoàn thành việc tổ chức thực hiện hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế chậm nhất là 01/11/2020.
 
Việc sử dụng hóa đơn của các cơ sở kinh doanh từ 01/11/2018 đến 01/11/2020 được thực hiện như sau:
 
- Cơ sở kinh doanh đã thông báo phát hành hóa đơn điện tử không có mã hoặc đã đăng ký hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế trước 01/11/2018 thì được tiếp tục sử dụng;
 
 - Cơ sở kinh doanh mới thành lập trong thời gian từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 đến ngày 31 tháng 10 năm 2020 mà chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin thì tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in, tự in hoặc mua của cơ quan thuế (hóa đơn giấy) theo quy định; cơ sở kinh doanh thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này cùng với việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng.
 
- Cơ sở kinh doanh đã thông báo phát hành hóa đơn giấy trước 01/11/2018 thì tiếp tục sử dụng đến hết 01/11/2020;
 
Cơ sở kinh doanh sử dụng hóa đơn giấy phải gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế cùng tờ khai thuế GTGT để cơ quan thuế đưa vào cơ sở dữ liệu hóa đơn và đăng trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.
Tổng cục Thuế sẽ cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế không thu tiền đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc các trường hợp sau:
- Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ, cá nhân kinh doanh tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.
 
- Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và hộ, cá nhân kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp (trừ doanh nghiệp nêu trên) trong thời gian 12 tháng kể từ khi thành lập doanh nghiệp.
 
 - Hộ, cá nhân kinh doanh (trừ hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trước liền kề từ 03 tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp,… hoặc từ 10 tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ) trong thời gian 12 tháng kể từ tháng áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định tại Nghị định này;
 - Doanh nghiệp nhỏ và vừa khác theo đề nghị của UBND tỉnh/thành phố trực thuộc TW và quy định của Bộ Tài chính (trừ Doanh nghiệp tại khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao).
  - Các trường hợp cần thiết khác do Bộ Tài chính quyết định.
II. Quyết định của Thủ tướng chính phủ
Ngày 25/9/2018, Thủ tướng ban hành Quyết định 41/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế, trực thuộc Bộ Tài chính.
Quyết định 41/2018/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2018 và thay thế Quyết định 115/2009/QĐ-TTg ngày 28/9/2009.

B. CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN.
 
I. THUẾ GTGT:
1. Công văn số 3494/TCT-KK ngày 14/9/2018 chuyển đổi kỳ kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT)
Trường hợp Công ty cổ phần Điện Gió Trung Nam (sau đây gọi tắt là Công ty), mã số thuế: 4500457049 do Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận cấp ngày 22/9/2010, đủ điều kiện và thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo quý thì Công ty thực hiện khai thuế theo quý ổn định trọn năm dương lịch và ổn định theo chu kỳ 3 năm 2017, 2018, 2019Trường hợp Công ty muốn chuyển sang khai thuế theo tháng thì gửi thông báo (theo Mẫu số 07/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính) cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đầu tiên của năm bắt đầu khai thuế GTGT theo tháng.
2. Công văn số 3527/TCT-KK ngày 18/9/2018 kê khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh
Trường hợp Công ty TNHH Shinsung Engineering Vina không thực hiện khai và nộp thuế GTGT của hoạt động thi công lắp đặt vãng lai nêu trên tại tỉnh Thái Nguyên mà đã khai, nộp thuế toàn bộ số thuế GTGT phát sinh tại trụ sở chính thì:
Trường hợp nghĩa vụ thuế vãng lai thuộc năm ngân sách chưa quyết toán và Công ty TNHH Shinsung Engineering Vina có phát sinh số thuế GTGT phải nộp, đã nộp Ngân sách nhà nước tại trụ sở chính bao gồm cả số thuế GTGT phải nộp vãng lai tại tỉnh Thái Nguyên thì Cục Thuế thành phố Hà Nội nơi Công ty đặt trụ sở chính có trách nhiệm thông báo cho Công ty TNHH Shinsung Engineering Vina Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên được biết về việc Công ty khai, nộp thuế chưa đúng quy định và yêu cầu Công ty có văn bản đề nghị chuyển số thuế GTGT vãng lai phải nộp tại tỉnh Thái Nguyên nhưng đã nộp tại trụ sở chính để hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế GTGT vãng lai tại tỉnh Thái Nguyên nhưng phải đảm bảo nguyên tắc số thuế GTGT đề nghị điều chuyển của tỉnh Thái Nguyên không lớn hơn số thuế GTGT đã nộp tại trụ sở chính.
Căn cứ văn bản đề nghị của Công ty TNHH Shinsung Engineering Vina, Cục Thuế thành phố Hà Nội có văn bản gửi Kho bạc Nhà nước nơi hạch toán nguồn thu ngân sách của Công ty TNHH Shinsung Engineering Vina để thực hiện hạch toán giảm thu ngân sách tương ứng với số thuế vãng lai phải nộp tại tỉnh Thái Nguyên (không lớn hơn số thuế GTGT đã nộp tại trụ sở chính) sang Kho bạc Nhà nước tỉnh Thái Nguyên Kho bạc Nhà nước tỉnh Thái Nguyên hạch toán tăng thu ngân sách nhà nước tương ứng theo từng cấp ngân sách, đúng mục lục ngân sách nhà nước của các khoản đã thu được điều chuyển.
Trường hợp số thuế phải nộp vãng lai tại tỉnh Thái Nguyên đã được Công ty TNHH Shinsung Engineering Vina khai, nộp tại trụ sở chính nhưng thuộc năm ngân sách đã được quyết toán thì không thực hiện điều chỉnh lại.
3. Công văn số 3556/TCT-DNL ngày 20/9/2018 về thực hiện nghĩa vụ thuế GTGT đối với khoản tiền hỗ trợ, khen thưởng
Trường hợp Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam ký hợp đồng đại lý bảo hiểm với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (sau đây gọi là đại lý bảo hiểm), trong đó Tổng công ty sẽ chi trả cho đại lý bảo hiểm khoản tiền hỗ trợ, khen thưởng đại lý căn cứ vào mức doanh thu bán bảo hiểm đại lý đạt được liên quan đến việc thực hiện dịch vụ sửa chữa, bảo hành, khuyến mại, quảng cáo thì các đại lý bảo hiểm phải xuất hóa đơn GTGT giao cho Tổng công ty và tính thuế GTGT theo thuế suất 10%, kê khai nộp thuế GTGT, thuế TNDN theo quy định.
Trường hợp Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam có chi các khoản hỗ trợ, khen thưởng mà các đại lý bảo hiểm không trực tiếp cung cấp dịch vụ nêu trên cho Tổng công ty thì khoản tiền các đại lý bảo hiểm nhận được không thuộc đối tượng phải kê khai, nộp thuế GTGT. Các đại lý bảo hiềm căn cứ theo khoản tiền nhận được để lập chứng từ thu và kê khai, nộp thuế TNDN theo quy định.
4. Công văn số 3639/TCT-KK ngày 26/9/2018 về việc chuyển đổi mã số doanh nghiệp và thay đổi chủ sở hữu của công ty TNHH do chủ sở hữu bị hợp nhất Doanh nghiệp
Để Công ty TNHH một thành viên Mai Linh Ninh Bình và Công ty TNHH một thành viên Mai Linh Hà Nam không bị gián đoạn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời phù hợp với thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Tổng cục Thuế đề xuất Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh - Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình các nội dung sau:
- Thực hiện thay đổi mã số thuế cho Công ty TNHH một thành viên Mai Linh Ninh Bình và Công ty TNHH một thành viên Mai Linh Hà Nam từ mã số thuế 13 số đã được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sang mã số thuế 10 số mới do Cục Thuế tỉnh Ninh Bình và Cục Thuế tỉnh Hà Nam cấp, không yêu cầu Công ty thực hiện thủ tục giải thể và đăng ký doanh nghiệp mới theo quy định hiện hành.
- Hướng dẫn Công ty TNHH một thành viên Mai Linh Ninh Bình và Công ty TNHH một thành viên Mai Linh Hà Nam thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi chủ sở hữu từ Công ty cổ phần Mai Linh Miền Bắc (đơn vị bị hợp nhất) sang Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh (đơn vị nhận hợp nhất) sau khi thay đổi mã số thuế.
ii. THUẾ TNDN:
1. Công văn số 3623/TCT-KK ngày 25/9/2018 về việc hoàn thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản nộp thừa
Công ty TNHH MTV cà phê Phước An (nay đổi tên thành Công ty Cổ phần cà phê Phước An do Công ty chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ ngày 01/09/2017) đăng ký thuế tại Cục Thuế tỉnh Đắn Lắk, phát sinh hoạt động chuyển nhượng bất động sản tại TP. Hồ Chí Minh. Công ty đã kê khai và nộp thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản tại Chi cục Thuế quận Bình Thạnh - TP. Hồ Chí Minh.
Tại Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk (cơ quan thuế quản lý trực tiếp), Công ty đã nộp Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo đó, Công ty phát sinh số thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản nộp thừa do có số thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp theo tờ khai quyết toán thuế. Công ty đã lập hồ sơ đề nghị hoàn số thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản nộp thừa nêu trên đồng thời đề nghị bù trừ sang khoản phải nộp ngân sách nhà nước khác (tiền thuê đất năm 2018) của Công ty gửi đến Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk thì Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk căn cứ vào tình hình quản lý thực tế tại Công ty, phối hợp với Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh (Chi cục Thuế quận Bình Thạnh) kiểm tra, xác minh số liệu cụ thể và xem xét, giải quyết hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước cho Công ty theo quy định.
2. Công văn số 3703/TCT-DNL ngày 28/9/2018 về kê khai, nộp thuế của hoạt động khai thác, cho thuê TSBĐ trong thời gian chờ xử lý
1. Về việc xác định thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân nộp thay cho khách hàng từ hoạt động khai thác, cho thuê TSBĐ.
Theo báo cáo của Agribank thì tài sản này thuộc quyền sở hữu của khách hàng (Bên đi vay) và khách hàng không có khả năng trả nợ phải bàn giao cho Ngân hàng để xử lý tài sản bảo đảm. Do đó, khi Ngân hàng thực hiện khai thác hoặc cho thuê TSBĐ trong thời gian chờ xử lý thì thu nhập tính thuế TNDN được xác định bằng doanh thu từ hoạt động cho thuê tài sản trừ chi phí phát sinh liên quan đến hoạt động cho thuê tài sản bảo đảm mà Ngân hàng chi trả.
Tương tự vướng mắc của Agribank, Bộ Tài chính đã có công văn số 5968/BTC-TCNH ngày 23/5/2018 trả lời Ngân hàng Bản Việt:
“Đối với số tiền thu được từ cho thuê các bất động sản nắm giữ để cấn trừ khoản nợ đã cho vay nói trên, tổ chức tín dụng không hạch toán vào thu nhập. Tổ chức tín dụng theo dõi riêng để cấn trừ nợ sau khi thực hiện các nghĩa vụ về thuế thay cho khách hàng theo quy định của pháp luật về thuế hiện hành”.
Vì vậy, đề nghị Ngân hàng Agribank thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 712/TCT-DNL ngày 2/3/2018 của Tổng cục Thuế.
2. Về kê khai, nộp thuế
Ngân hàng Agribank phải thực hiện theo dõi, hạch toán riêng doanh thu và các khoản chi phí phát sinh liên quan đến hoạt động khai thác hoặc cho thuê tài sản bảo đảm trong thời gian chờ xử lý để xác định nghĩa vụ nộp NSNN.
Iii. THUẾ TNCN:
1. Công văn số 3545/TCT-TNCN ngày 20/9/2018 về xác định thu nhập chịu thuế khi tính thuế TNCN
Trường hợp công ty thuê người lao động là người nước ngoài, các khoản chi phí liên quan đến hoạt động xin cấp phép được công ty chi trả là trách nhiệm của Doanh nghiệp theo quy định của pháp luật (không phải là lợi ích của người lao động) và được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp thì không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động. Các khoản chi mà Doanh nghiệp chi trả thay cho cá nhân người lao động thì các khoản chi này tính vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công và kê khai nộp thuế TNCN theo quy định.
2. Công văn số 3646/TCT-TNCN ngày 26/9/2018 về chính sách thuế đối với cá nhân ký hợp đồng tham gia chương trình cho thuê căn hộ/biệt thự với Công ty
Xét về bản chất thì Công ty là đối tượng kinh doanh dịch vụ lưu trú, còn mọi trường hợp cá nhân đầu tư và hợp tác cho thuê căn hộ/biệt thự nghỉ dưỡng được xác định là cá nhân cho thuê tài sản. Công ty thực hiện kê khai, nộp thuế đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú theo quy định. Cá nhân ủy quyền để Công ty khai, nộp thuế thay đối với hoạt động cho thuê tài sản theo năm, Công ty thực hiện khai thuế thay cho cá nhân theo hướng dẫn tại khoản 2, Điều 8 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính.
3. Công văn số 3681/TCT-TNCN ngày 28/9/2018 về vướng mắc liên quan đến việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân
Không thực hiện quyết toán thuế TNCN đối với các lao động có hợp đồng dưới 1 tháng, đối với các lao động dài hạn đã nghỉ việc trước thời điểm quyết toán.
Xí nghiệp may Minh Hà thực hiện quyết toán thuế TNCN cho những lao động có hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên và đang làm việc tại thời điểm quyết toán nếu được cá nhân ủy quyền.
Đối với các cá nhân có thu nhập bình quân tháng dưới mức 9 triệu, nếu trong năm Xí nghiệp may Minh Hà đã thực hiện khấu trừ thuế TNCN, Xí nghiệp phải cấp chửng từ khấu trừ thuế theo yêu cầu của cá nhân đối với số thuế TNCN đã khấu trừ. Trường hợp cá nhân ủy quyền quyết toán thuế, Xí nghiệp may Minh Hà không cấp chứng từ khấu trừ.
4. Công văn số 3713/TCT-TNCN ngày 01/10/2018 về việc chính sách thuế TNCN đối với khoản thu nhập từ trợ cấp 1 lần khi thôi công tác Hội Cựu chiến binh
Trường hợp Cựu chiến binh đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng đảm nhiệm chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cấp xã; cựu chiến binh tham gia công tác tại cơ quan Hội Cựu chiến binh từ cấp huyện trở lên khi thôi làm công tác hội được hưởng trợ cấp 1 lần theo quy định tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 157/2016/NĐ-CP ngày 24/11/2016 của Chính phủ thì không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân khi tính thuế thu nhập cá nhân.
 
 
5. Công văn số 3744/TCT-TNCN ngày 03/10/2018 về khai thuế TNCN
Trường hợp các lao động làm việc tại Công ty CP Sông Đà 5 có phát sinh tạm khấu trừ nộp thuế TNCN tại Lào (nước đã có ký kết hiệp định tránh đánh thuế 2 lần). Người lao động là cá nhân cư trú có thu nhập tại hai nước là nước Lào và nước Việt Nam không thuộc các trường hợp được ủy quyền quyết toán theo điểm a.4, khoản 3, Điều 21 nêu trên. Do vậy, người lao động làm việc tại công ty CP Sông Đà 5 thuộc đối tượng phải trực tiếp đi quyết toán với cơ quan thuế.
Người lao động tại Công ty CP Sông Đà 5 sẽ được trừ số thuế TNCN đã tạm khấu trừ tại nước Lào, số thuế được trừ không vượt quá số thuế phải nộp tính theo biểu thuế của Việt Nam tính phân bổ cho phần thu nhập phát sinh tại nước ngoài (nước Lào). Tỷ lệ phân bổ được xác định bằng tỷ lệ giữa số thu nhập phát sinh tại nước ngoài và tổng thu nhập chịu thuế.
Theo đó, cá nhân người lao động sẽ khai quyết toán thuế TNCN theo mẫu biểu 02/QTT-TNCN ban hành theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ Tài chính chỉ tiêu số thuế đã tạm nộp ở nước ngoài là chỉ tiêu số 39 - "số thuế đã nộp ở nước ngoài được giảm trừ (nếu có)").
IV. HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ
1. Công văn số 3440/TCT-DNL ngày 10/9/2018 về thực hiện hóa đơn điện tử.
(1) Về thời điểm xuất hóa đơn và ngày ghi trên hóa đơn:
Đối với hóa đơn điện tử xuất cho đại lý chỉ định của VNA, đại lý BSP (Billing and Seulement Plan) - là tổ chức của IATA (Hiệp hội vận chuyển Hàng không quốc tế) thực hiện chức năng là trung gian lập báo cáo và thanh toán giữa các hãng hàng không và đại lý)đối với vận tải hành khách và hóa đơn dịch vụ vận chuyển hàng hóa xuất cho các công ty giao nhận và đại lý vận chuyển, VNA lập hóa đơn theo kỳ báo cáo căn cứ vào dữ liệu Báo cáo bán vé, Báo cáo hoàn vé, Bảng kê thu bán chứng từ vận chuyển và số liệu sau khi được kiểm soát tại Bảng kê chênh lệch (nếu có) giữa VNA và đại lý. Thời điểm lập hóa đơn là thời điểm hoàn thành việc đối soát giữa các bên nhưng VNA và đại lý kê khai thuế GTGT thực hiện theo kỳ phát sinh cung cấp dịch vụ.
Trường hợp VNA triển khai hệ thống hoàn vé tự động cho phép khách hàng khi mua vé trên website của VNA có nhu cầu hoàn vé có thể tự thực hiện các thủ tục trên website mà không cần đến sự hỗ trợ của phòng vé thì VNA thực hiện xuất hóa đơn điện tử cho khách tự động từ hệ thống sau ngày chốt dữ liệu với đối tác.
(2) Về lập hóa đơn khi hoàn/đổi vé và xử lý HĐĐT đã lập:
2.1. Lập hóa đơn hoàn/đổi vé đối với các vé do đại lý xuất cho khách:
VNA xuất hóa đơn điện tử đế thực hiện điều chỉnh cho trường hợp khách mua vé tại đại lý những hoàn/đổi tại các phòng vé của VNA.
  2.2. Xử lý đối với hóa đơn điện tử đã lập:
Trường hợp hóa đơn đã lập và gửi cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận. VNA phải lập văn bản thỏa thuận có chữ ký của người mua (không nhất thiết là chữ ký điện tử), căn cứ vào biên bản thỏa thuận, VNA điều chỉnh hóa đơn điện tử đã lập theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 32/2011/TT-BTC.
V. QUẢN LÝ THUẾ
1. Công văn số 3466/TCT-CS ngày 12/09/2018 xử phạt vi phạm hành chính về thuế.
- Về kê khai, nộp thuế GTGT: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng dân dụng Hà Nội (gọi tắt là Công ty) được UBND Thành phố Hà Nội giao làm chủ đầu tư dự án đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Yên Hòa. Công ty đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng một số các hạng mục với tổng giá trị đầu tư là 256,339 tỷ đồng thì Công ty phải thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT tại thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành.
- Về hạch toán chi phí trích trước: Nghĩa vụ về tiền sử dụng đất năm 2006 của Công ty đối với Ô đất G3AB được thực hiện theo Nghị định số 198/2004/NĐ-CP, việc xác định tiền sử dụng đất không căn cứ vào chỉ tiêu quy hoạch của dự án và Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ tiền sử dụng đất trước 01/7/2014 nên Công ty thuộc trường hợp không phải xác định để thu chênh lệch tiền sử dụng đất theo quy định tại điểm b Khoản 3 Điều 10 Thông tư số  76/2014/TT-BTC trích dẫn nêu trên. Vì vậy, việc Công ty tự tính bổ sung số tiền sử dụng đất công trình G3AB, trích trước vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp và kết thúc năm 2016, Công ty không tính lại thu nhập chịu thuế đối với khoản chi phí trích trước nhưng thực tế không chi nêu trên là không đúng quy định.
- Về xử phạt đối với hành vi khai sai và tính tiền chậm nộp: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng dân dụng Hà Nội không thuộc trường hợp thực hiện hành vi vi phạm do sự kiện bất khả kháng theo quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính. Công ty không thuộc trường hợp không tính tiền chậm nộp đối với trường hợp người nộp thuế cung ứng hàng hoá, dịch vụ được thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng chưa được đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước thanh toán theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC.
2. Công văn số 3709/TCT-QLN ngày 28/9/2018 về việc cưỡng chế nợ thuế
Cơ quan quản lý thuế áp dụng biện pháp cưỡng chế thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế do bên thứ ba đang nắm giữ khi đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 1 - Điều 100 - Luật Quản lý thuế. Nguyên tắc thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế từ bên thứ ba được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 - Điều 100 - Luật Quản lý thuế. Trường hợp Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bạc Liêu tiến hành phát mại tài sản của Công ty cổ phần phát triển đô thị dầu khí thế chấp tại Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương (Oceanbank - là bên thứ ba giữ tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế) thì thứ tự thanh toán được thực hiện theo quy định tại Điều 47 - Luật thi hành án dân sự nêu trên.
 3. Công văn số 3721/TCT-CS ngày 01/10/2018 về áp dụng phương pháp tính thuế
Trường hợp Trung tâm Khoa học Môi trường và Sức Khỏe được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam cấp giấy phép hoạt động số 01/2018/SKHCN ngày 13/4/2018. Trong 1ĩnh vực hoạt động của Trung tâm có phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh, đã đăng ký phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ Trung tâm cam kết sẽ thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ, tính thuế, kê khai thuế và nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật thì đề nghị Cục Thuế tỉnh Hà Nam kiểm tra, xác minh tình hình thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ; tình hình hạch toán thuế GTGT đầu vào, đầu ra, hạch toán doanh thu, chi phí và thu nhập của Trung tâm để hướng dẫn Trung tâm áp dụng phương pháp tính thuế GTGT và phương pháp tính thuế TNDN theo quy định.
4. Công văn số 3724/TCT-CS ngày 01/10/2018 về giải đáp chính sách thu lệ phí trước bạ
Theo hướng dẫn tại điểm b Khoản 3 Điều 6 Thông tư số 301/2016/TT-BTC, hồ sơ khai lệ phí trước bạ nộp tại Chi cục Thuế địa phương nơi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng và hướng dẫn cụ thể hơn "Chi cục Thuế địa phương là Chi cục Thuế nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với chủ tài sản là hộ gia đình, cá nhân; nơi đóng trụ sở cơ quan, tổ chức đối với chủ tài sản là tổ chức.
Đối với hồ sơ khai thuế điện tử thì hồ sơ được nộp qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.
Quy định tại Thông tư nhằm cụ thể hóa rõ địa điểm kê khai thu nộp và thuận lợi cho phân cấp ngân sách địa phương. Tuy nhiên, quy định nêu trên chưa thuận lợi cho người nộp thuế có đăng ký hộ khẩu thường trú một nơi nhưng cơ quan đăng ký xe (cơ quan công an) thực hiện đăng ký theo khu vực. Hiện nay, Bộ Tài chính đang nghiên cứu, xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ, Tổng cục Thuế ghi nhận vướng mắc nêu trên và sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền sửa đổi nội dung này phù hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế.
5. Công văn số 3728/TCT-QLN ngày 02/10/2018 về hướng dẫn hồ sơ xóa nợ
Công ty thuộc trường hợp được xóa nợ theo quy định tại Khoản 1 Điều 65 Luật Quản lý thuế. Công ty bị tuyên bố phá sản theo thủ tục rút gọn do mất khả năng thanh toán không còn tài sản để thanh toán chi phí phá sản, quyết định tuyên bố phá sản của Tòa án không có nội dung thi hành án về tiền và tài sản nên Chi cục thi hành án không thi hành án đối với Quyết định tuyên bố phá sản nêu trên và đã có văn bản xác nhận về việc không thi hành án gửi cơ quan thuế. Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk căn cứ hồ sơ cụ thể của Công ty để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk xem xét xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt cho Công ty theo đúng thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều 67 Luật Quản lý thuế.
6. Công văn số 3505/TCT-CS ngày 17/9/2018 lệ phí môn bài đối với doanh nghiệp tạm dừng kinh doanh
Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ căn cứ vào vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư được xác định theo năm. Trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động kinh doanh thì lệ phí môn bài được thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 302/2016/TT-BTC nêu trên.
Pháp luật hiện hành không có quy định về việc xác định lệ phí môn bài của năm tạm ngừng kinh doanh theo số ngày hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế. Về vấn đề này, Chi cục Thuế Quận 11 đã có công văn số 4504/CCT-TTHT hướng dẫn Công ty về lệ phí môn bài trong thời gian ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng quy định pháp luật.
7. Công văn số 3630/TCT-KK ngày 26/9/2018 về việc chứng từ thu quỹ phòngchống thiên tai
Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã có công văn chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố và giao Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh tùy theo đặc thù của từng địa phương, quyết định mô hình quản lý quỹ, đồng thời hướng dẫn sử dụng mẫu phiếu thu khi thu. Ủy ban nhân tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Quyết định về Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Sóc Trăng và giao trách nhiệm cho Cục Thuế.
Đề nghị Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng nghiên cứu các quy định nêu trên để thực hiện theo quy định của ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.
VI. HOẠT ĐỘNG CHUYỂN NHƯỢNG
 1. Công văn số 3707/TCT-TNCN ngày 28/9/2018 về việc vướng mắc liên quan đến hoạt động chuyển nhượng chứng khoán, chuyển nhượng vốn
Căn cứ theo hồ sơ Cục Thuế TP Hà Nội cung cấp thì việc chuyển nhượng vốn từ cá nhân sang công ty, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp và thực hiện sát nhập với công ty khác có dấu hiệu rủi ro. Giao Cục Thuế TP Hà Nội kiểm tra quá trình thành lập công ty cổ phần Econ Thăng Long, các lần thay đổi giấy phép kinh doanh và đối chiếu pháp luật hiện hành để xác định nghĩa vụ thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng vốn của cá nhân theo quy định.  
     Trên đây là những thông tin cập nhật những văn bản quy phạm pháp luật mới nhất về thuế và kế toán của DONG BAC Consulting, nội dung dưới dạng tóm tắt cho những tình huống chung và không dùng để thay thế lời khuyên cho những tình huống cụ thể phát sinh tại đơn vị.  Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu quý Công ty muốn tư vấn thêm về việc áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật có trong bản cập nhật này để nâng cao chất lượng công tác quản trị doanh nghiệp.
 
Đối tác
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THUẾ-TÀI CHÍNH ĐÔNG BẮC
Địa chỉ : P 102, tòa nhà DN5B, Khu CC Quang Minh, P.Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Điện thoại :02043 601882 / 02043 541 882 -  Fax:  02043 540488
Website: tuvandongbac.com.vn  -   Email: taxdongbac@gmail.com
 

Copyright @ 2008 Dong Bac Consulting