Bản tin thuế tháng 1 năm 2018

Bản tin thuế tháng 1 năm 2018

Download

BẢN TIN THUẾ THÁNG 01 NĂM 2018

Kính gửi: Quý Khách hàng !
DONG BAC Consulting gửi quý khách hàng bản tin thuế tháng 01/2018 với các nội dung sau: 

A. NGHỊ ĐỊNH

 Nghị định số 146/2017/NĐ-CP Ngày 15 tháng 12 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP.
 
1. Sửa quy định tại khoản 11, Điều 3 NĐ 109/2013 về thuế GTGT đối với Sản phẩm xuất khẩu được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản khai thác, được áp dụng thuế GTGT 0% gồm các trường hợp:
 
- Sản phẩm xuất khẩu được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản do cơ sở kinh doanh trực tiếp khai thác và chế biến hoặc thuê cơ sở khác chế biến mà trong quy trình chế biến đã thành sản phẩm khác sau đó lại tiếp tục chế biến ra sản phẩm xuất khẩu (quy trình chế biến khép kín hoặc thành lập phân xưởng, nhà máy chế biến theo từng công đoạn) thì sản phẩm xuất khẩu này thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0% nếu đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 12 Luật thuế giá trị gia tăng.
 
- Sản phẩm xuất khẩu được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản do cơ sở kinh doanh mua về chế biến hoặc thuê cơ sở khác chế biến mà trong quy trình chế biến đã thành sản phẩm khác sau đó lại tiếp tục chế biến ra sản phẩm xuất khẩu (quy trình chế biến khép kín hoặc thành lập phân xưởng, nhà máy chế biến theo từng công đoạn) thì sản phẩm xuất khẩu này thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0% nếu đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 12 Luật thuế giá trị gia tăng.
 
- Sản phẩm xuất khẩu được chế biến từ nguyên liệu chính không phải là tài nguyên, khoáng sản (tài nguyên, khoáng sản đã chế biến thành sản phẩm khác) do cơ sở kinh doanh mua về chế biến hoặc thuê cơ sở khác chế biến thành sản phẩm xuất khẩu thì sản phẩm xuất khẩu này thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0% nếu đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 12 Luật thuế giá trị gia tăng.
 
2. Sửa khoản 2 Điều 9 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP về thuế TNDN. Theo đó, nâng mức chi được hạch toán chi phí khi tính thuế TNDN để trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động; phần vượt mức quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, về bảo hiểm y tế để trích nộp các quỹ có tính chất an sinh xã hội (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm hưu trí bổ sung bắt buộc), quỹ bảo hiểm y tế và quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động; từ mức 1 triệu đồng lên 3 triệu đồng/người/tháng.
 
Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2018.
 
 

B. VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

I.   THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
1. Công văn số 5399/TCT-CS ngày 23/11/2017 về thuế GTGT
 
- Trường hợp, các sản phẩm của Dự án đầu tư được được xác định là tài nguyên, khoáng sản chưa chế biến thành sản phẩm khác hoặc đã chế biến thành sản phẩm khác nhưng có tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng chi phí năng lượng trên 51% giá thành sản xuất sản phẩm, doanh nghiệp bán các sản phẩm này trong nước thì thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, doanh nghiệp được khấu trừ thuế GTGT đầu vào nhưng không được hoàn thuế GTGT mà được kết chuyển số thuế chưa được khấu trừ của dự án đầu tư theo pháp luật về đầu tư sang kỳ tiếp theo.
 
- Trường hợp, các sản phẩm của Dự án đầu tư được xác định là tài nguyên, khoáng sản đã chế biến thành sản phẩm khác có tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng chi phí năng lượng dưới 51% giá thành sản xuất sản phẩm thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, doanh nghiệp được kê khai, khấu trừ và hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư theo hướng dẫn tại điểm 3.a Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính.
 
Từ 01/07/2016, sản phẩm xuất khẩu là hàng hóa được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản phẩm trở lên được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.
 
Trường hợp doanh nghiệp không xuất khẩu mà bán cho doanh nghiệp khác để xuất khẩu thì doanh nghiệp mua hàng hóa này để xuất khẩu phải thực hiện kê khai thuế GTGT như sản phẩm cùng loại do doanh nghiệp sản xuất trực tiếp xuất khẩu và phải chịu thuế xuất khẩu theo quy định.
 
2. Công văn số 5475/TCT-CS ngày 27/11/2017 về hạch toán chi phí đối với khoản thuế GTGT đầuvào đủ điều kiện khấu trừ
 
Trường hợp người nộp thuế có số thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ đủ điều kiện khấu trừ thì được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó. Không có quy định doanh nghiệp được hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với số thuế GTGT đầu vào đủ điều kiện khấu trừ nhưng không kê khai khấu trừ.
 
3. Công văn số 5565/TCT-CS ngày 04/12/2017 về hoàn thuế GTGT 
 
Căn cứ hướng dẫn tại công văn 12485/BTC-TCT ngày 18/9/2013 của Bộ Tài chính gửi Cục Thuế, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc TW về việc tăng cường công tác quản lý thuế, hải quan liên quan đến hoàn thuế GTGT hàng hóa xuất khẩu qua biên giới đất liền.
 
Căn cứ quy định, hướng dẫn nêu trên và theo trình bày của Cục Thuế tỉnh Điện Biên, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến của Cục Thuế tỉnh Điện Biên tại công văn số 2515/CT-KTrT nêu trên cụ thể: việc thanh toán qua tài khoản vãng lai không có xác nhận của cơ quan Hải quan là không đủ điều kiện để xem xét khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá xuất khẩu thanh toán qua tài khoản vãng lai.
 
4. Công văn số 5642/TCT-CS ngày 08/12/2017 về việc hoàn thuế giá trị gia tăng
 
Trường hợp tính đến ngày nộp hồ sơ hoàn thuế, Công ty TNHH Sản xuất giày dép Grand Gain đã góp đủ vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư thì được xem xét để xử lý việc hoàn thuế GTGT theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn tại điểm 2, Khoản 3, Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính.
 
Trường hợp tại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư, các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đã phê duyệt cho phép Công ty TNHH sản xuất giày dép Grand Gain được góp vốn điều lệ nhiều lần theo tiến độ thời gian cụ thể và tính đến ngày nộp hồ sơ hoàn thuế Công ty đã góp đủ số vốn điều lệ theo tiến độ thì Cục Thuế tỉnh Bình Phước xem xét để xử lý việc hoàn thuế GTGT theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn tại điểm 2, Khoản 3, Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính.
 
5. Công văn số 5667/TCT-KK ngày 11/12/2017 hoàn thuế GTGT dự án đầu tư
 
Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Bình Dương, trường hợp người nộp thuế khai bổ sung tăng số thuế GTGT đầu vào còn lại của dự án đầu tư đề nghị hoàn - chỉ tiêu [30] trên tờ khai thuế giá trị gia tăng dành cho dự án đầu tư (mẫu số 02/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC) khi chưa bù trừ số thuế giá trị gia tăng đầu vào với số thuế giá trị gia tăng đầu ra của kỳ tiếp theo và không làm sai số thuế còn được khấu trừ, không làm sai số thuế đề nghị hoàn thì người nộp thuế được hoàn thuế, nếu dự án đầu tư đáp ứng quy định của pháp luật về đầu tư và quy định về khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng.
 
6. Công văn số 5817/TCT-KK ngày 20/12/2017 về bù trừ thuế GTGT của dự án đầu tư
 
Số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư kê khai trên Tờ khai 02/GTGT được chuyển sang Tờ khai 01/GTGT để bù trừ với số phải nộp bao gồm số thuế tại chỉ tiêu 21 (thuế GTGT chưa được hoàn kỳ trước chuyển sang) và số thuế tại chỉ tiêu 28 (tổng số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa dịch vụ mua vào) của Tờ khai 02/GTGT, nhưng không vượt quá số thuế tại chỉ tiêu 40 (thuế GTGT còn phải nộp trong kỳ) của Tờ khai 01/GTGT.
 
Vì vậy, Tổng cục Thuế đồng ý với đề xuất của Cục Thuế thành phố Hà Nội tại công văn số 69018/CT-KK&KTT như sau: Đơn vị được bù trừ số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư chưa được hoàn kỳ trước chuyển sang trên Tờ khai 02/GTGT với số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trên Tờ khai 01/GTGT cùng kỳ.
 
 
II.                 THUẾ THU NHẬP CÁ NHẬN
1. Công văn số 5638/TCT-TNCN ngày 08/12/2017 về thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân đối với bảo hiểm sức khoẻ
 
Tại khoản 3, Điều 11, Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế hướng dẫn:
 
“Điều 11:
3. Trường hợp người sử dụng lao động mua cho người lao động sản phẩm bảo hiểm không bắt buộc không có tích lũy về phí bảo hiểm (kể cả trường hợp mua bảo hiểm của các doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam được phép bán bảo hiểm tại Việt Nam) thì khoản tiền phí mua sản phẩm bảo hiểm này không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động”.
 
Theo hướng dẫn nêu trên thì khoản bảo hiểm sức khoẻ (khoản bảo hiểm không bắt buộc không tích lũy về phí bảo hiểm) mà người sử dụng lao động mua cho người lao động không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động kể từ ngày 01/01/2015.
 
III.               THUẾ NHÀ THẦU
1. Công văn số 5392/TCT-TNCN ngày 23/11/2017 về kê khai thuế Nhà thầu đối với cá nhân người nước ngoài
 
Trường hợp cá nhân ký hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn giám sát hoạt động xây dựng công trình với doanh nghiệp trong nước thì kê khai nộp thuế như sau:
Nếu cá nhân nước ngoài là thương nhân thì xác định là cá nhân kinh doanh, thu nhập từ hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn giám sát hoạt động xây dựng công trình của cá nhân chịu thuế theo quy định đối với nhà thầu gồm thuế GTGT và thuế TNCN đối với thu nhập từ kinh doanh. Công ty Việt Nam có trách nhiệm khai thay, nộp thay theo Mẫu tờ khai số 01/CNKD ban hành tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015.
Nếu cá nhân nước ngoài không phải là thương nhân thì không xác định là cá nhân kinh doanh, thu nhập từ hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn giám sát hoạt động xây dựng công trình của cá nhân là hoạt động cung cấp dịch vụ chỉ chịu thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công. Công ty Việt Nam có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN theo thuế suất 10% nếu là cá nhân cư trú, hoặc 20% nếu là cá nhân không cư trú, hoặc theo biểu lũy tiến nếu là cá nhân cư trú và hợp đồng đáp ứng là hợp đồng lao động.
Cá nhân nước ngoài là thương nhân phải có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nước ngoài hoặc các giấy tờ chứng minh là thương nhân được pháp luật nước ngoài công nhận. Các giấy tờ, tài liệu nước ngoài khi sử dụng ở Việt Nam phải được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định tại Thông tư số 01/2012/TT-NG ngày 20/3/2012 của Bộ Ngoại giao hướng dẫn về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự.
 
   
IV.               TIỀN THUÊ ĐẤT VÀ CÁC KHOẢN THU TỪ ĐẤT
 
1. Công văn số 5755/TCT-CS ngày 15/12/2016 về xác định thời gian miễn, giảm tiền thuê đất
 
Trường hợp các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất nhưng người được Nhà nước cho thuê đất chậm làm thủ tục miễn, giảm tiền thuê đất thì khoảng thời gian chậm làm thử tục không được miễn, giảm tiền thuê đất. Trường hợp khi nộp hồ sơ xin miễn, giảm tiền thuê đất đã hết thời gian được miễn, giảm thì người được Nhà nước cho thuê đất không được xét miễn, giảm tiền thuê đất; nếu đang trong thời gian được miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định thì chỉ được miễn, giảm tiền thuê đất cho thời gian ưu đãi còn lại tính từ thời điểm nộp đủ hồ sơ hợp lệ xin miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định tại  Thông tư số 77/20 14/TT-BTC, Thông tư số 333/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.
 
 
Trên đây là những thông tin cập nhật những văn bản quy phạm pháp luật mới nhất về thuế và kế toán của DONG BAC Consulting, nội dung dưới dạng tóm tắt cho những tình huống chung và không dùng để thay thế lời khuyên cho những tình huống cụ thể phát sinh tại đơn vị.  Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu quý Công ty muốn tư vấn thêm về việc áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật có trong bản cập nhật này để nâng cao chất lượng công tác quản trị doanh nghiệp.

 

 

Đối tác
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THUẾ-TÀI CHÍNH ĐÔNG BẮC
Địa chỉ : P 102, tòa nhà DN5B, Khu CC Quang Minh, P.Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Điện thoại :02043 601882 / 02043 541 882 -  Fax:  02043 540488
Website: tuvandongbac.com.vn  -   Email: info@dongbacgmail.com

Copyright @ 2008 Dong Bac Consulting